Formular de informare și consimțire pentru servicii de evaluare / intervenție psihologică, cu prelucrarea datelor cu caracter personal online și offline la solicitarea clientului

Acest document reprezintă politica de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR) a Cabinetului Individual de Psihologie Pachiu Simona Delia.

Colectarea informațiilor
Ca psiholog, colectez date personale cu scopul de a-mi îndeplini misiunea de terapeut și de a trata clienții. Colectez informațiile încă de la primul contact (email, telefon, website, zoom) și continui pe parcursul tuturor întâlnirilor. Datele pe care le colectez includ: nume, adresă, data nașterii, sexul (sau identitatea), telefon, SMS, WhatsApp, email, numele medicului de familie, ocupația, istoricul medical relevant pentru terapie, medicamentația curentă și trecută, diagnosticul și istoria psihologică, stilul de viață, factori de risc care includ suicid, droguri, alcoolism, etc.

Distribuirea informațiilor cu caracter personal

Toate informațiile pe care le furnizați sunt tratate cu confidențialitate și nu sunt distribuite decât la solicitarea dumneavoastră (de exemplu către medicul de familie, alti psihologi, terapeuți, etc). Singura excepție este atunci când exista obligația conform prevederilor legale în vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Capitolul I. Definiții
1. “Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice,  date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală.
2. “Prelucrare de date cu caracter personal” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.
3. O distincție trebuie realizată între “persoana vizată”, “cel care utilizează datele personale (numit operator)”, “cel care procesează datele personale (numit persoana împuternicită)”, “persoanele terțe” și “destinatar”.
a) Persoana vizată sunteți dumneavoastră;
b) Cel care utilizează datele dvs. personale (operatorul) este Cabinet Individual de Psihologie Pachiu Simona Delia. Operatorul stabilește, în temeiul legal sau contractual existent între dumneavoastră și cabinet, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
c) Cel care procesează datele personale se numește persoană împuternicită. Procesarea online a datelor personale se realizează de către Cabinet Individual de Psihologie Pachiu Simona Delia. Persoana împuternicită prelucrează datele dvs. doar în scopul convenit cu dumneavoastră.
d) Persoanele terțe sunt reprezentate de orice entitate juridică autorizată de operator sau/și de persoana împuternicită care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze datele dvs. cu caracter personal. În cazul de față persoanele terțe sunt reprezentate de companiile, ce oferă servicii diverse, cum ar fi dar nelimitându-se la: servicii de găzduire și mentenanță a site-ului/aplicației de testare/evaluare, servicii de arhivare a documentelor profesionale rezultate în urma sesiunii de servicii psihologice.
e) Destinatar poate fi orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal.
4. “Consimțământul” dumneavoastră, înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați, prin prezentul acord, fără echivoc, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate în scopurile explicite incluse în cele ce urmează.

 Capitolul II. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
5. Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator în următoarele scopuri:
a) Evaluare psihologică în scop de autocunoaștere, dezvoltare personală sau de analiză a necesității unei intervenții psihologice, având în vedere caracteristicile dumneavoastră psihologice, starea de sănătate mentală, emotionala, nivelul de dezvoltare al funcțiilor psihice sau climatul psihosocial / familial;
b) Evaluarea psihologică clinică, în temeiul normelor legale, în vederea emiterii unor certificate sau alte documente legale pornind de la profilul dumneavoastră psihologic și / sau starea dumneavoastră de sănătate mentală. Acestea sunt necesare în interacțiunea dumneavoastră cu anumite autorități publice (de exemplu Comisia de expertiză a capacității de muncă, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Instanțe de judecată etc.);
c) Realizarea unei intervenții psihoterapeutice sau de consiliere psihologică, în vederea rezolvării sau ameliorării unor situatii cum ar fi, probleme emotionale, traume, situații de viață dificile sau în vederea optimizării stării de sănătate ori în scopul autocunoașterii și dezvoltării personale;
1. Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se va face, atât în mediul online, cât și în mediul offline, pentru perioada necesară desfășurării serviciilor de psihologie și apoi, ulterior, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 10 ani.
2. Stocarea datelor în mediul online se realizează prin intermediul serverelor ce aparțin unor persoane terțe și sunt puse la dispoziția persoanei împuternicite.
3. Stocarea datelor offline se realizează de către operator, în cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementărilor normative în vigoare.

Capitolul III. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor
4. Prin prezenta vă comunicăm că aveți dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului până la momentul retragerii, prin cerere scrisă trimisă la adresa de email: deliapachiu@gmail.com, sau de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă.

Capitolul IV. Aspecte finale
5. Pentru orice nemulțumire legată de prelucrarea datelor personale am luat cunoștință că mă pot adresa Operatorului la adresa de contact stipulată mai sus și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
6. Consimțământul dumneavoastră explicit este prezumat prin accesarea site-ului
• Confirm că am 18 ani împliniți
• Imi exprim acordul expres și neechivoc, ca datele mele personale să fie procesate de către operator în scopul/scopurile mai sus menționat/e.
• Consimt să particip la serviciile psihologice, confirm că am citit informațiile despre modul în care îmi vor fi prelucrate datele cu caracter personal și sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de operator pentru îndeplinirea scopurilor comunicate. Cunosc faptul că pot retrage în orice moment consimțământul acordat prin cerere trimisă la adresa operatorului renunțând la participarea la activitatea de intervenţie psihologică. Toate activitățile de prelucrare efectuate până la momentul retragerii consimțământului rămân valabile.